Các khái niệm cơ bản trong c/c++

This entry is part 2 of 11 in the series Học lập trình c++ cho người mới cùng chuyên gia

Ngôn ngữ lập trình: Là ngôn ngữ bao gồm 1 tập kí hiệu, từ khóa sử dụng để viết mã lệnh giao cho máy tính xử lý công việc.

Trong máy tính thì để xử lý thông tin người ta dùng hệ nhị phân sử dụng các bit 0 và bit 1 để mã hóa thông tin. Trong đó bit 0 là trạng thái đèn tắt, 1 là trạng thái đèn sáng.
Việc nhấn nút Build trong Visual Studio 2013 chính là việc biên dịch từ ngôn ngữ c++  sang dạng mã máy mà máy tính có thể hiểu được.

Cách khai báo biến trong lập trình

Khi khai báo 1 biến trong lập trình thì khi chạy ứng dụng đó máy tính sẽ cấp phát vùng nhớ tương ứng để lưu trữ giá trị của biến đó.

Ví dụ: int tuoi = 0;

//Gán giá trị mới cho biến thông qua cú pháp như sau:

tuoi = 30;

Phân biệt Biên dịch và Thông dịch:

Với biên dịch thì chương trình có thể chạy khi vẫn còn lỗi nhưng đến phần lỗi mới báo

Với thông dịch thì chương trình không thể chạy được khi còn lỗi.

Tạo 1 dự án để lập trình

+ Vào All Program => Visual Studio 2013 => Microsoft Visual Studio 2013

+ Tạo ra 1 dự án để lập trình bằng cách vào File => New Project

+ Chọn kiểu Project là Win32 Console Application trên giao diện hiển thị

+ Điền thông tin về tên dự án và Đường dẫn thư mục lưu dự án cần tạo ra (Tên dự án và đường dẫn không được đặt tiếng việt có dấu, không nên có khoảng trắng).

+ Nhấn nút Ok để chính thức tạo ra 1 dự án để lập trình

Khái niệm Debug

Là thuật ngữ để người lập trình chạy ứng dụng của mình ở giao diện code để xem mã lệnh của mình xử lý như nào. Đã thực hiện đúng hay sai để sửa lỗi, đảm bảo chương trình sẽ biên dịch (Build) thành công.

Để thực hiện trong VS 2013 thì vào menu Debug => Start Debugging hoặc nhấn phím F5. Sau đó để dừng con trỏ chuột ở vị trí nào xem code xử lý có đúng không sẽ nhấn phím F9 tại vị trí đó hoặc vào menu Debug => Breakpoint.

Sau đó nhấn F5 để chạy chương trình dạng debug.

Khi ở giao diện màn hình Debug có thể chạy từng dòng lệnh để xem chương trình xử lý như thế nào thì nhấn F10.

Khái niệm Build

Là chức năng để biên dịch chương trình về dạng mã máy mà máy tính có thể hiểu được bạn ra lệnh cho nó làm gì.

Trong Visual Studio 2010 thì sử dụng bằng cách vào menu Build => Build Solution nếu biên dịch tất cả các Project trong Solution hoặc chọn Build Tên Project tương ứng thì chỉ thực hiện biên dịch Project được chọn thôi

Rebuild là thực hiện biên dịch lại những cái gì mới hoặc chưa thành công sẽ được biên dịch chứ không phải biên dịch toàn bộ như lúc đầu.

C++ là ngôn ngữ biên dịch tức là nếu chương trình có lỗi vẫn chạy bình thường nhưng đến khi người dùng vào chức năng lỗi thì không thực hiện được.

Chạy trực tiếp chương trình không qua giao diện Debug

Trong Visual Studio 2013 sử dụng menu Debug => Start Without Debugging hoặc nhấn phím Ctrl + F5

Series Navigation<< Giới thiệu về khoá học lập trình c++ và phương pháp họcLàm việc vào ra dữ liệu input và output trong lập trình c/c++ >>

Nhận xét