Tìm hiểu Stream API là gì? Stream API trong Java

Trong bài viết này Stanford sẽ giới thiệu đến các bạn những kiến thức liên quan đến stream được giới thiệu từ java 8, giúp cho xử lý, lấy thông tin trong danh sách bằng lập trình java được dễ dàng.

1. Stream API là gì ?

Stream là 1 lớp trừu tượng mới được giới thiệu trong Java 8. Sử dụng Stream, bạn có thể xử lý dữ liệu 1 cách tự nhiên giống như các câu lệnh SQL. Ví dụ ta có câu SQL sau:

Select sum(Salary) from Employees

Câu lệnh trên tự động trả về tổng lương của tất cả các nhân viên trong bảng Employees mà không cần phải thực hiện bất kì tính toán gì ở phía đầu cuối.
Tương tự vấn đề trên, khi sử dụng Collections (danh sách) trong Java, chúng ta thực hiện các vòng lặp và thực hiện lại các đoạn kiểm tra. Giả sử muốn tính tổng lương của các nhân viên thuộc phòng = ‘CNTT’ từ 1 danh sách chúng ta phải thực hiện lặp tất cả các phần tử, kiểm tra phần tử đó có mã phòng = ‘CNTT’ rồi cộng lại. Trong khi nếu muốn xử lý chúng song song lại dễ gặp lỗi.

Để giải quyết vấn đề đó, Java 8 giới thiệu Stream API giúp các lập trình java xử lý dữ liệu khai báo và tận dụng kiến trúc đa lõi (multicore) mà không cần viết mã cụ thể cho nó.

Như vậy, bạn có thể hiểu stream đại diện cho một collection được xử lý tuần tự và hỗ trợ rất nhiều loại operation để tính toán dựa trên những element của collection đó (tính tổng, convert sang map, …).

2. Cách tạo stream từ danh sách

Để sử dụng các phương thức trong Stream chúng ta cần khai báo thư viện sau:

2.1. Tạo 1 empty stream

Phương thức empty() được sử dụng để tạo 1 empty stream để tránh trả về null trong trường hợp không có phần tử nào. Cú pháp sử dụng:

2.2. Tạo stream từ collection (Stream of Collection)
Stream cũng có thể được tạo từ bất kì từ kiểu danh sách (collection nào) như Collection, List, Set,..:

2.3. Stream of Array

Stream cũng có thể được tạo từ 1 array hoặc 1 phần của array:

Hoặc sử dụng theo cách sau:

2.4. Stream.builder()
Stream.builder() được sử dụng khi muốn thêm mới 1 phần vào bên phải stream.

2.5. Stream.generate()
Phương thức generate() chấp nhận một Supplier<T> cho các phần tử được tạo ra. Số phần tử được tạo ra là vô hạn nên cần phải dùng lệnh .limit() để giới hạn số phần tử được tạo ra.
Ví dụ đoạn code dưới đây sẽ tạo ra liên tục 10 String có giá trị là “stanford dạy kinh nghiệm lập trình”

2.6. Stream.iterate()

1 cách khác để tạo ra 1 stream vô hạn là sử dụng phương thức iterate(). Ví dụ sau sẽ đưa ra được 5 thông tin với chuỗi cho trước cộng với giá trị của n:

Kết quả hiển thị là:

2.7. Stream of Primitives

2.8. Stream of String

2.9. Stream of File

3. Một số ví dụ làm việc với stream

Sau đây là một số ví dụ sử dụng stream trong trong lập trình java.

3.1. Chuyển 1 stream sang Collection hoặc array:

Sử dụng hàm collect() để tạo 1 List, Set, Map từ stream:

Dùng stream toArray() để tạo 1 array từ stream

3.2. Stream.filter()
Stream.filter() Trả về 1 stream gồm các phần tử khớp với điều kiện Predicate

Sử dụng để phân trang lấy một tập dữ liệu để tối ưu với dữ liệu lớn:

Ví dụ trên là lấy các bộ phim sắp xếp theo length và lấy từ vị trí 25 với 25 thông tin cần lấy từ cơ sở dữ liệu phim.

3.3.Stream.allMatch(), Stream.anyMatch() and Stream.noneMatch()

allMatch(): trả về true nếu tất cả các phần tử khớp với Predicate.

anyMatch(): trả về true nếu có ít nhất 1 phần tử khớp với Predicate.

noneMatch(): trả về true nếu không có phần tử nào khớp với Predicate. 

Và kết quả hiển thị:

3.4. Stream.findAny() and Stream.findFirst()
findAny(): Trả về 1 phần tử bất kì của stream.
findFirst(): Trả về phần tử đầu tiên của stream.

Ví dụ:

Kết quả hiển thị là:

3.5. Stream.distinct()
Stream.distinct() trả về 1 stream với các phần tử không trùng lặp
Ví dụ:

Kết quả:

3.6. Stream map()
Sử dụng map() để map (ánh xạ) mỗi phần tử của stream sang 1 giá trị tương ứng. Ví dụ chuyển các string của 1 danh sách sang chữ hoa:

3.7.Stream.max() and Stream.min()
max(): tìm phần tử có giá trị lớn nhất dựa theo Comparator.
min(): tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất dựa theoComparator.

4. Một số chú ý khi sử dụng stream

4.1. Stream đã dùng thì không thể sử dụng lại

4.2. Khởi tạo lại stream hoặc dùng  Supplier:

Hy vọng qua bài viết này các bạn học lập trình java đã hiểu rõ hơn về stream cũng như sẽ ứng dụng hiệu quả vào trong dự án, công việc của mình khi cần. Nếu bạn muốn được đào tạo java từ cơ bản đến nâng cao cùng chuyên gia Stanford có thể tham khảo khóa học java fullstack của chúng tôi tại đây: Khóa lập trình java web fullstack

=============================
☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 – 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook: http://bit.ly/2FN0TYb
Youtube: http://bit.ly/2TkKT7I

Nhận xét