Bắt đầu Học Android Với Việc Tạo App ToDoList (P2)

I. Button thêm task mới và AlertDialog 1. Vẽ button thêm task mới Trước tiên các bạn tạo file res/menu/tasks_fragment.xml với nội dung như sau: <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <menu xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto”> <item android:title=”@string/action_add_task” android:icon=”@android:drawable/ic_menu_add” android:id=”@+id/action_add_task” app:showAsAction=”always” /> </menu> 2. Hiển thị AlertDialog khi người dùng… Read More