Bắt đầu Học Android Với Việc Tạo App ToDoList (P2)

I. Button thêm task mới và AlertDialog 1. Vẽ button thêm task mới Trước tiên các bạn tạo file res/menu/tasks_fragment.xml với nội dung như sau:

2. Hiển thị AlertDialog khi người dùng click vào + button

Khi click vào + button ta sẽ… Read More