Làm việc vào ra dữ liệu input và output trong lập trình c/c++

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn mới học lập trình chọc lập trình c++ những cú pháp để nhập thông tin từ bàn phím cũng như in thông tin ra ngoài màn hình bằng cú pháp của c cũng như c++.

Như các bạn đã biết:

  • C là một ngôn ngữ lập trình thủ tục được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie tại phòng thí nghiệm Bell Telephone trong quá trình phát triển hệ điều hành UNIX. C được sử dụng rộng rãi nhất trong ngôn ngữ máy tính.
  • C là ngôn ngữ bậc thấp nên được sử dụng lập trình tương tác với phần cứng, hệ thống nhiều.
  • C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup từ năm 1979 tại phòng thí nghiệm Bell Labs ở Murray Hill, New Jersey như 1 bản nâng cao của c với tên gọi C with Classes sau đó đổi tên thành C++.
  • C++ là ngôn ngữ bậc trung sự kết hợp của các ngôn ngữ bậc cao và các tính năng của ngôn ngữ bậc thấp.
  • Ngôn ngữ lập trình (NNLT) C/C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh và phổ biến hiện nay do tính mềm dẻo và đa năng của nó. Sử dụng trong nhiều lĩnh vực, viết cả trên ứng dụng và trên chương trình hệ thống. Được phát triển từ C nên khắc phục những hạn chế của nó và hướng lập trình đối tượng.

Khai báo những thư viện cần sử dụng:

Để thực hiện lập trình được bằng c và c++ các bạn sẽ cần phải khai báo một số thư viện trên phần đầu của hàm main trong file *.cpp được tạo ra như sau:

In và nhập thông tin bằng cú pháp lập trình c

Trong ví dụ này tôi sẽ khai báo một biến kiểu số nguyên tức là không phải số lẻ để lưu trữ tuổi của một sinh viên nào đó. Sau đó tôi sẽ sử dụng hàm printf() để in thông tin ra màn hình và hàm scanf() để nhập thông tin từ bàn phím rồi gán cho biến tuoiSinhVien trong lập trình c như sau:

Trong ví dụ này %d là định dạng số nguyên trong hàm scanf để chỉ ra người dùng chỉ nhập số kiểu nguyên và sử dụng &tuoiSinhVien để lấy thông tin từ người dùng nhập vào bàn phím cho biến và trong hàm printf để in nội dung trong đó sẽ chèn biến vào vị trí số nguyên vào chỗ %d.

In và nhập thông tin bằng cú pháp lập trình c++

Để nhập thông tin và in thông tin từ bàn phím bằng cú pháp lập trình c++, các bạn có thể sử dụng như ví dụ sau:

Trong ví dụ trên chúng ta sử dụng cú pháp cout để in ra ngoài màn hình, cin để lấy thông tin từ bàn phím cho biến. Kí tự endl để xuống dòng.

Các bạn học lập trình c++ cũng có thể nhập hoặc in nhiều giá trị như sau:

Để hiểu rõ hơn về những vấn đề tôi giới thiệu trong bài này các bạn có thể xem bài giảng qua video sau đó thực hành những kiến thức được học này trên công cụ lập trình nhé.

Series Navigation<< Các khái niệm cơ bản trong c/c++Kiểu dữ liệu và toán tử trong lập trình c++ >>

Nhận xét