C# – Kĩ thuật Reflection trong .Net

Đối với nhiều người, reflection là một thuật ngữ lạ và ít khi được nhắc tới. Nhưng thực tế, thuật ngữ này đã xuất hiện và được áp dụng vào khá nhiều ngôn ngữ bậc cao phổ biến như C#, Java, Perl, PHP,…Vậy reflection là… Read More

Chỉ thị tiền xử lý trong C#

Các chỉ thị tiền xử lý (Preprocessor Directive) cung cấp chỉ lệnh tới compiler để tiền xử lý thông tin trước khi sự biên dịch thực sự bắt đầu. Tất cả chỉ thị tiền xử lý trong C# bắt đầu với #, và chỉ có… Read More

Nạp chồng toán tử trong C#

Operator Overloading là Nạp chồng toán tử. Bạn có thể tái định nghĩa hoặc nạp chồng hầu hết các toán tử có sẵn trong C#. Vì thế, một lập trình viên có thể sử dụng các toán tử với các kiểu tự định nghĩa (user-defined).… Read More

Hằng (Constant/Literal) trong C#

Constant liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi trong khi thực thi. Những giá trị cố định này cũng được gọi là literal. Constant là một kiểu dữ liệu thay thế cho Literal, còn Literal thể hiện… Read More