[Học lập trình C++] Cấu trúc vòng lặp

Cấu trúc vòng lặp:

Cấu trúc vòng lặp cho phép lặp lại nhiều lần 1 công việc  nào đó cho đến khi thỏa mãn 1 điều kiện cụ thể.

Cấu trúc vòng lặp trong C++ bao gồm 3 dạng cơ bản sau:

  • for
  • while
  • do … while

Vòng lặp for:

Cấu trúc:

FOR (INITIALIZATION; CONDITION; INCREASE) {
STATEMENT;
}

Trong đó:

initialization : biểu thức khởi tạo.

condition: biểu thức điệu kiện.

increase: biểu thức tăng giá trị.

statement: Một câu lệnh hoặc nhiều lệnh khác nhau cần thực hiện.

Ý nghĩa: Vòng lặp for sẽ thực hiện biểu thức statement trong lúc biểu thức condition còn thoả mãn.

Ví dụ: Viết chương trình cho người dùng nhập vào số n. In ra dãy số từ 0 đến n-1.

 Vòng lặp while:

Cấu trúc:

WHILE (EXPRESSION) {
STATEMENT;
}

Trong đó:

expression: Biểu thức điều kiện.

statement: Một câu lệnh hoặc nhiều lệnh khác nhau cần thực hiện.

Ý nghĩa: Vòng lặp while sẽ thử hiện biểu thức statement trong lúc biểu thức expression còn thoả mãn.

Ví dụ: Viết chương trình cho người dùng nhập vào kí tự bất kì từ ‘a’ đến ‘z’. In ra màn hình dãy các kì từ ‘a’ đến kí tự đó.

Vòng lặp do…while:

Cấu trúc:

DO {
STATEMENT ;
} WHILE (CONDITION);

Trong đó:

expression: Biểu thức điều kiện.

statement: Một câu lệnh hoặc nhiều lệnh khác nhau cần thực hiện.

Ý nghĩa: Đầu tiên chương  trình thực hiện biểu thức statement rồi sao đó kiểm tra điều kiện condition. Nếu biểu thức condition đúng thì mới lặp lại thực hiện biêu thức statement.

Nhận xét: Vòng lặp do…while thực hiện trước rồi mới kiểm tra sau, do đó vòng lặpdo…while sẽ thực hiện ít nhất 1 lần, trong khi đó vòng lặp while thực hiện ít nhất 0 lần.

Ví dụ: viết chương trình cho người dùng nhập vào một chuỗi bất kì (chuỗi này có thể gồm khoảng trắng). In ra màn hình chuỗi vừa nhập. Chương trình  thực hiện cho đến khi người dùng nhập vào chuỗi “goodbye”.

Nhận xét