Routing System trong ASP.NET MVC

Routing system có 2 chức năng chính: – Phân tích incoming url, sau đó gửi nhiệm vụ cho controller và action – Tạo ra outgoing url 1. Giới thiệu url pattern Route system làm việc dựa trên 1 tập routes. Mỗi route lại chứa 1… Read More