Java Annotation là gì?

Trong việc phát triển các thư viện, framework, công cụ,… chúng ta cần đánh dấu các hàm, class hoặc phương thức để có thể tìm kiếm đúng và nhanh hơn cho một tiến trình xử lý. Đặt mình vào hoàn cảnh này, bạn phải làm… Read More

Bắt đầu Học Android Với Việc Tạo App ToDoList (P2)

I. Button thêm task mới và AlertDialog 1. Vẽ button thêm task mới Trước tiên các bạn tạo file res/menu/tasks_fragment.xml với nội dung như sau: <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <menu xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto”> <item android:title=”@string/action_add_task” android:icon=”@android:drawable/ic_menu_add” android:id=”@+id/action_add_task” app:showAsAction=”always” /> </menu> 2. Hiển thị AlertDialog khi người dùng… Read More