Hằng (Constant/Literal) trong C#

Constant liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi trong khi thực thi. Những giá trị cố định này cũng được gọi là literal. Constant là một kiểu dữ liệu thay thế cho Literal, còn Literal thể hiện… Read More