Java Annotation là gì?

Trong việc phát triển các thư viện, framework, công cụ,… chúng ta cần đánh dấu các hàm, class hoặc phương thức để có thể tìm kiếm đúng và nhanh hơn cho một tiến trình xử lý. Đặt mình vào hoàn cảnh này, bạn phải làm… Read More