Khái niệm và cách tạo cơ sở dữ liệu SQL Server

Hôm nay mình sẽ giới thiệu qua khái niệm và cách tạo cơ sở dữ liệu SQL Server. Nếu bạn chưa cài đặt SQL Server thì xem qua bài này nhé

Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một tập hợp các thông tin có ý nghĩa của một tổ chức, được tổ chức lưu trữ để có thể dễ dàng khai thác, quản lý và cập nhật.

 •  Cơ sở dữ liệu dùng để

– Chứa các bảng, bảng ảo, thủ tục nội…

 •  Các CSDL hệ thống

– Master, Model, Tempdb, Msdb

 •  Các CSDL ví dụ

– AdventureWorks2012

 •  Các CSDL do người dùng tạo ra.

– ProductShipping

– HumanResource

 •  Một CSDL SQL Server có thể có 3 loại tập tin

– *.mdf : tập tin dữ liệu chính, lưu trữ các thông tin hệ thống của CSDL và một phần dữ liệu

– *.ndf : tập tin dữ liệu thứ yếu, dùng để lưu các đối tượng dữ liệu không nằm trong tập tin dữ liệu chính

– *.ldf : tập tin lưu vết, lưu các giao tác được thực hiện trong quá trình xử lý dữ liệu

 •  Hỗ trợ phục hồi dữ liệu
 •  Hỗ trợ backup/restore dữ liệu

Cách tạo cơ sở dữ liệu SQL Server như thế nào?

 •  Các thuộc tính của CSDL
 •  Tên CSDL (Database Name)
 •  Vị trí đặt tập tin (File Location)
 •  Tên tập tin : tên logic và tên physist
 •  Kích thước ban đầu của tập tin (Initial size)
 •  Việc tăng trưởng kích thước các tập tin (File growth)
cach-tao-co-so-du-lieu-sql-server
Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server

 Giải thích các thuộc tính của CSDL trong hình

 •  Database Name : HumanResource
 •  Tập tin data lưu trong thư mục mặc định
 •  Tập tin log lưu trong thư mục mặc định
 •  Initial size mỗi lần 1 MB và tăng không giới hạn
 •  Log tăng mỗi lần 10% và tăng không giới hạn

Ví dụ : Lệnh tạo cơ sở dữ liệu SQL Server đơn giản :

cach-tao-co-so-du-lieu-sql-server
Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server

Kết quả 

cach-tao-co-so-du-lieu-sql-server
Tạo SQL Server 2012

Như vậy là quá trình tạo cơ sở dữ liệu SQL Server đầu tiên đã hoàn tất. Đây là chương trình cơ bản đầu tiên vì vậy mình khuyến khích bạn tự viết từng dòng lệnh để hiểu và nhớ lâu hơn.

Chúc bạn thành công!

Nhận xét