Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server

Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu là các quy tắc trong một cơ sở dữ liệu nhằm kiểm tra tính đúng đắn và hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu trữ.

SQL Server chia làm hai loại chính :

  •  Loại đơn giản : được mô tả bằng CONSTRAINT
  •  Loại phức tạp : được kiểm tra bằng TRIGGER

Khai báo Constraint

    •  Constraint ở mức cột

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server
    • Constraint ở mức bảng
cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong sql server

Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server gồm:

– Constraint Default

– Constraint Not Null

– Constraint Unique

–  Constraint Primary Key

– Constraint Foreign Key

– Constraint Check

1. DEFAULT CONSTRAINT

Cột sẽ nhận giá trị mặc định nếu không cung cấp giá trị khi thêm dữ liệu vào bảng.

Cú pháp :

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server

2. NOT NULL CONSTRAINT

Khai báo ở mức column

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server

3. UNIQUE CONSTRAINT

Unique Constraint ở mức cột.

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server

Unique Constraint ở mức bảng.

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server

4. PRIMARY KEY CONSTRAINT

Khóa chính ở mức cột.

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong sql server

Khóa chính ở mức bảng.

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong sql server

5. FOREIGN KEY CONSTRAINT

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong sql server

Ở đây DEPARTMENT_ID là khóa chính của Table DEPARTMENTS, nhưng là khóa ngoại của Table EMPLOYESS3

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong sql server

6. CHECK CONSTRAINT

Khai báo những quy định mà mỗi dòng đều phải thỏa mãn.

Dùng để kiểm tra miền giá trị của dữ liệu.

Cú pháp :

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong sql server

Thêm Constraint mới vào bảng

– Dùng để tạo constraint sau khi đã tạo bảng

– Sử dụng lệnh ALTER TABLE

Ví dụ : Tạo khóa ngoại trên bảng EMPLOYESS3 tham chiếu đến cột DEPARTMENT_ID trên bảng DEPARTMENTS

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong sql server

Bật / tắt kiểm tra Constraint

1. Tắt kiểm tra Constraint

2. Bật lại kiểm tra Constraint

Ví dụ :

cac-rang-buoc-toan-ven-du-lieu-trong-sql-server
các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong sql server

Xóa Constraint

– Cú pháp:

Lời kết : Kết thúc bài hôm nay mình đã giới thiệu tới các bạn các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server căn bản, bài tới mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn những câu lệnh truy vấn căn bản trong SQL Server 2012.

Chúc bạn thành công!

Nhận xét