Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC trong Java – P2

Ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn các bạn kết nối và lấy được danh sách từ bảng trong MySQL. Trong phần này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xử lý các chức năng thêm mới, hiển thị chi tiết, sửa và xóa thông tin với MySQL bằng JDBC trong lập trình java.

Xây dựng các hàm chức năng

Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng các hàm xử lý công việc trong lớp SinhVienBusiness.java như sau:

Hàm thêm mới thông tin sinh viên

Hàm này nhằm mục đích thực thi một câu lệnh insert để thêm mới thông tin vào trong bảng với dữ liệu lấy động từ giao diện thêm mới sinh viên được người dùng nhập vào như sau:

Hàm lấy thông tin chi tiết của sinh viên

Mục đích của hàm này sử dụng để lấy thông tin chi tiết của một sinh viên trả về kiểu đối tượng với đầu vào là mã sinh viên cần lấy để hiển thị lên giao diện sửa thông tin sinh viên trước khi thay đổi thông tin mới với nội dung như sau:

Hàm cập nhật thông tin thay đổi của sinh viên bằng lập trình java bằng jdbc

Đây là hàm sử dụng câu lệnh update để cập nhật thông tin thay đổi của sinh viên sau khi người dùng nhấn nút sửa trên giao diện danh sách với các nội dung như sau:

Hàm xóa thông tin sinh viên
Hàm này sẽ thực hiện câu lệnh Delete trong SQL để xóa thông tin mã sinh viên được truyền vào lấy từ việc chọn sinh viên trên danh sách của jTable như sau:

Các bạn học lập trình java cần chú ý thực hiện viết đúng các hàm trên trong lớp SinhVienBusiness.java trước khi chuyển sang phần thiết kế giao diện thêm mới, cập nhật thông tin sinh viên.

 

Thiết kế giao diện thêm mới, cập nhật thông tin sinh viên

Đây là giao diện để người dùng có thể thực hiện thêm mới một thông tin hoặc cập nhật lại thông tin thay đổi cho một sinh viên đã có trong bảng trên MySQL bằng JDBC. Các bạn sử dụng những đối tượng control đã được học bằng java swing để thiết kế giao diện như sau:

Giao diện này có tên là frmSinhVienAdd.java sử dụng để xử lý trong 2 trường hợp thêm mới, cập nhật sinh viên do vậy chúng ta sẽ mở giao diện code (nhấn vào tab source) của lớp frmSinhVienAdd thêm một thuộc tính mã sinh viên để lưu dữ liệu trong trường hợp sửa thông tin sinh viên như sau:

Sau đó viết hàm xử lý hiển thị thông tin chi tiết trong trường hợp sửa trong lớp frmSinhVienAdd.java như sau:

Hàm hiển thị thông tin chi tiết của sinh viên lên giao diện frmSinhVienAdd.java như sau:

Hàm xử lý thêm mới hoặc cập nhật thông tin khi nhấn nút cập nhật trên giao diện frmSinhVienAdd.java như sau:

Xử lý gọi giao diện thêm mới, sửa từ giao diện danh sách sinh viên

Để gọi giao diện thêm mới hoặc cập nhật thông tin sinh viên từ giao diện danh sách sinh viên, các bạn học lập trình java cần thực hiện nhấp đúp vào nút Thêm mới, sửa trên giao diện của frmDanhSachSinhVien.java sau đó viết các đoạn code java tương ứng đó là:

Xử lý xóa thông tin sinh viên

Nhấn đúp vào nút Xóa trên giao diện frmDanhSachSinhVien.java để viết mã lệnh xử lý lấy thông tin mã sinh viên trên giao diện jTable được chọn để thực hiện xóa trong cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC như sau:

Sau khi thực hiện cài đặt các chức năng thành công sẽ được giao diện như hình sau:

Như vậy qua bài viết này tôi đã hướng dẫn xong các bạn học lập trình java cài đặt các chức năng thêm mới, hiển thị chi tiết, sửa và xóa thông tin với bảng SinhVien trong MySQL bằng JDBC. Các bạn đọc kỹ và làm theo hướng dẫn nếu có khó khăn gì có thể comment hoặc hỏi trực tiếp tôi. Chúc các bạn thành công !

Xem phần 1: Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC trong Java tại đây

=============================
☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 – 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook:
Youtube:

Nhận xét