Lập trình với cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC trong Java – P1

Trong bài viết này Stanford sẽ hướng dẫn các bạn học lập trình java làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC để kết nối, lấy danh sách và xử lý công việc trên MySQL bằng lập trình java.

Trong seri chủ đề các bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng Java Swing và MySQL để xây dựng một phần mềm quản lý thông tin sinh viên bằng Java.

Thiết kế cơ sở dữ liệu trong MySQL

Sau khi kết nối vào MySQL Server bằng công cụ WorkBench chúng ta cần tạo một schema mới có tên “java_stanford” sau đó thiết kế bảng sinh viên với cấu trúc như sau:

Thực hiện nhập một số thông tin cho bảng bằng việc chuột phải vào bảng SinhVien trên menu trái chọn “Select Rows

Sau khi nhập xong nhấn Apply để lưu thông tin lại vào trong bảng. Tiếp tục nhập dữ liệu cho bảng ChuyenKhoa như sau:

 

Tạo dự án và xây dựng các lớp xử lý với MySQL bằng JDBC

Như vậy là công việc thiết kế cơ sở dữ liệu, bảng lưu trữ thông tin trong MySQL đã hoàn tất. Tiếp đến các bạn học lập trình java tiếp tục tạo một dự án mới trong netbean chọn Java Application như sau:

Sau khi tạo dự án thành công tạo một lớp có tên DataProvider để khai báo thông tin và hàm kết nối đến MySQL cần làm việc như sau:

Chú ý: Các bạn cần thay tên cơ sở dữ liệu và thông tin mysql giống như trên máy cài đặt mysql của các bạn

Xây dựng lớp SinhVien.java

Lớp này sẽ chứa các thuộc tính tương ứng với bảng SinhVien được thiết kế trong MySQL như sau:

Xây dựng lớp SinhVienBusiness.java

Đây là lớp sẽ viết các hàm xử lý bao gồm lấy danh sách, thêm mới, sửa, chi tiết sinh viên, xóa,…với bảng SinhVien trong MySQL. Hàm xử lý lấy danh sách sinh viên từ MySQL như sau:

Tạo frame có tên frmDanhSachSinhVien

Lớp này kế thừa từ JFrame để tạo ra một giao diện đồ họa sử dụng java swing và thực hiện thiết kế như hình dưới:

Viết hàm xử lý hiển thị danh sách sinh viên lên jTable và gọi ra trong sự kiện formWindowOpened của frmDanhSachSinhVien như sau:

Thực hiện chuột phải vào project chọn properties => Trong mục Libraries thêm thư viện mysql driver vào. Sau đó chạy frmDanhSachSinhVien nếu hiển thị kết quả như hình dưới là bạn đã kết nối và lấy được danh sách trong bảng SinhVien trong MySQL thành công. 

Hy vọng với hướng dẫn chi tiết trong bài viết các bạn học lập trình java đã hiểu hơn và lấy được dữ liệu từ trong bảng của mysql. Ở phần kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn thiết kế giao diện thêm mới, hiển thị thông tin chi tiết trước khi sửa bằng java swing. Bên cạnh đó bạn muốn học lập trình java qua dự án cùng chuyên gia giàu kinh nghiệm Stanford có thể tham khảo thêm khóa học: tại đây

Nhận xét