Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn Java (P.6)

Phỏng vấn vẫn là vấn đề rất nhiều bạn ra mới ra trường khá sợ và thiếu tự tin, một phần chủ yếu do thiếu khá nhiều kiến thức nền tảng, một phần là bạn chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Việc đọc qua những câu phỏng vấn là một cách khá hay, giúp bạn trau dồi lại kiến thức của mình cũng như làm quen dần với các câu hỏi bạn sẽ gặp trong cuộc phỏng vấn.

Chương này chúng ta cùng tìm hiểu về 30 câu hỏi phỏng vấn Java tiếp theo.

hoc-lap-trinh-java-co-ban-1

 1. Lớp cha gần nhất của Menu?

Là lớp MenuItem.

 1. Java có cho phép các tham số mặc định không?

Java không cho phép các tham số mặc định (Default Argument).

 1. Trong Java, hệ cơ số nào được biểu thị với số 0 bắt đầu?

Hệ cơ số 8, ví dụ: 06

 1. Trong Java, hệ cơ số nào được biểu thị với phần bắt đầu là 0x hoặc 0X?

Hệ thập lục phân, ví dụ: 0XF.

 1. Lệnh break có thể được sử dụng như là các nhãn (label) trong Java?

Có, ví dụ như break one;

 1. Lệnh import được sử dụng ở đâu trong một chương trình Java?

Lệnh import được sử dụng ở phần đầu chương trình sau lệnh package.

 1. Giải thích phương thức suspend() dưới lớp Thread?

Nó được sử dụng để tạm dừng sự thực thi của Thread.

 1. Giải thích phương thức isAlive() dưới lớp Thread?

Nó được sử dụng để tìm xem có hay không một Thread là vẫn đang chạy.

 1. Bạn hiểu gì về phương thức currentThread()?

Đây là một phương thức public và static để thu nhận một tham chiếu tới Thread hiện tại.

 1. Giải thích main thread dưới sự thực thi của lớp Thread?

Main thread được tạo tự động và nó bắt đầu thực thi ngay khi một chương trình bắt đầu. Nó là một thread mà từ đó hình thành tất cả thread con khác.

 1. Vòng đời của một Applet?

Vòng đời của một Applet gồm:

 • Khởi tạo
 • Bắt đầu
 • Dừng
 • Hủy
 • Vẽ
 1. Vai trò của phương thức init() dưới Applet?

Nó khởi tạo Applet và là phương thức đầu tiên được gọi.

 1. Phương thức nào được gọi bởi lớp Applet để tải một hình ảnh?

Sử dụng phương thức getImage(URL của đối tượng, tên file).

 1. Định nghĩa phần code được sử dụng như là một thuộc tính của Applet?

Nó được sử dụng để xác định tên của lớp Applet.

 1. Canvas là gì?

Nó là một bề mặt bản vẽ đơn giản mà được sử dụng để vẽ các hình ảnh hoặc để thực hiện các hoạt động đồ họa khác.

 1. Định nghĩa Lập trình mạng?

Nó nói tới việc viết các chương trình mà thực thi qua nhiều thiết bị (máy tính), trong đó các thiết bị được kết nối với nhau bởi sử dụng mạng.

 1. Socket là gì?

Socket cung cấp kỹ thuật giao tiếp giữa hai máy tính bởi sử dụng TCP. Một chương trình Client tạo một Socket trên đầu giao tiếp của nó và cố gắng kết nối Socket đó tới một Server.

 1. Lợi thế của Java Socket?

Lập trình dựa trên Socket hiệu quả có thể dễ dàng được triển khai cho truyền thông chung. Các Socket là linh động và nó làm lưu lượng truyền qua mạng ít hơn.

 1. Hạn chế của Java Socket?

Truyền thông dựa trên Socket chỉ cho phép gửi các gói dữ liệu thô giữa các ứng dụng. Cả Clietn-Side và Server-Side phải cung cấp các kỹ thuật để làm cho dữ liệu đó có thể dùng được trong bất cứ cách thức nào.

 1. Lớp nào được sử dụng bởi các ứng dụng Server để thu nhận một cổng (port) và các yêu cầu từ Client?

Lớp java.net.ServerSocket được sử dụng cho mục đích này.

 1. Lớp nào biểu diễn Socket mà cả Server và Client sử dụng để giao tiếp với nhau?

Đó là lớp java.net.Socket.

 1. Tại sao Generic được sử dụng trong Java?

Generic cung cấp tính an toàn kiểu tại compile-time mà cho phép lập trình viên để bắt các kiểu không hợp lệ tại thời gian biên dịch. Các phương thức Generic và các lớp Generic trong Java cho phép lập trình viên xác định, với một khai báo phương thức đơn, một tập hợp các phương thức liên quan, hoặc với một khai báo lớp đơn là một tập hợp các kiểu liên quan.

 1. Bạn cần thiết lập các biến môi trường nào trên thiết bị để có thể chạy các chương trình Java?

Hai biến môi trường CLASSPATH và PATH.

 1. Có cần thiết phải nhập java.lang package không?

Không. Nó được tải theo mặc định bởi JVM.

 1. Lớp cao nhất được lồng là gì?

Nếu một lớp được khai báo bên trong một lớp và xác định Static Modifier, bộ biên dịch xem lớp đó giống như bất cứ lớp cao nhất nào khác. Lớp cao nhất bị lồng là một lớp Inner.

 1. Trình bày Externalizable Interface?

Externalizable là một Interface chứa hai phương thức readExternal và writeExternal. Hai phương thức này cung cấp cho bạn một điều khiển thông qua kỹ thuật Serialization.

 1. Khối finally sẽ vẫn thực thi nếu như có System.exit(0); được viết ở cuối khối try?

Trong trường hợp này, khối finaaly sẽ không thực thi, bởi vì khi bạn cung cấp System.exit(0); thì điều khiển ngay lập tức thoát khỏi chương trình đó, và vì thế khối finally này sẽ không bao giờ thực thi.

 1. Bạn hiểu gì về Daemon Thread?

Daemon Thread là một Thread có quyền ưu tiên thấp, chạy không liên tục trong Background thực hiện hoạt động của trình dọn rác cho Java Runtime System.

 1. Phương thức được sử dụng để tạo Daemon Thread?

Phương thức setDaemon được sử dụng để tạo một Daemon Thread.

 1. Tất cả Thread phải triển khai phương thức nào?

Tất cả tác vụ phải triển khai phương thức run().

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này, hẹn gặp lại bạn ở các bài tiếp theo!

Nhận xét