Tổng hợp kiến thức cần biết khi học SQL cho người mới

Ngôn ngữ SQL là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Các câu hỏi thường gặp dành cho người học SQL là gì? Bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ những điều đó

Việc nắm vững được SQL – ngôn ngữ truy vấn cấu trúc luôn là một kỹ năng quan trọng khi bạn ứng tuyển vào các vị trí lập trình viên, tester, QA, BA,…

Vậy thì ngôn ngữ SQL là gì và học SQL để làm gì? những câu hỏi nào thường gặp khi làm quen với SQL

1. SQL là gì?

Hướng dẫn học sql qua video miễn phí từ Stanford

SQL ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc là viết tắt của Structured Query Language . Nói đơn giản thì sử dụng SQL để quản lý dữ liệu. Gần như trong tất cả các ứng dụng cần lưu dữ liệu của người dùng thì đều sử dụng SQL. Bởi vậy học SQL cơ bản tới nâng cao là lựa chọn số 1 hiện nay để tạo, chỉnh sửa, truy vấn và xóa dữ liệu.

2. Chọn tất cả bản ghi từ table làm thế nào?   

Sử dụng cú pháp sau: Select * from table_name;

3. JOIN là gì và có các loại JOIN nào?

Từ khóa JOIN được sử dụng để nạp dữ liệu từ hai hay nhiều bảng liên quan. Khi cần truy vấn các cột dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau để trả về trong cùng một tập kết quả, cần sử dụng từ khóa “JOIN”

Loại JOIN là :

– INNER JOIN (Hoặc JOIN)

– LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN)

– RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN)

– FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN)

– CROSS JOIN

– SELF JOIN

4. Để thêm bản ghi vào một bảng cần cú pháp là gì?

Trong một bảng để thêm 1 bản ghi sử dụng cú pháp INSERT.

Ví dụ:INSERT into table_name VALUES (value1, value2..);

5. Thêm một cột vào một bảng làm thế nào?

Trong bảng sử dụng lệnh để thêm một cột khác sử dụng:

ALTER TABLE table_name ADD (column_name);

Cách học SQL hiệu quả

6. Xác định câu lệnh Delete SQL?

Delete SQL sử dụng để xóa các hàng hoặc 1 hàng từ một bảng dựa trên điều kiện được chỉ định. Sử dụng cú pháp:

DELETE FROM table_name<br>WHERE<Condition>

7. Xác định COMMIT?

Được thực hiện bởi các câu lệnh DML, COMMIT lưu tất cả các thay đổi.

DML cho phép thực thi các câu truy vấn, bao gồm cú pháp để cập nhật – sửa đổi, chèn thêm và xoá các mẩu tin.

8. PRIMARY KEY là gì?

PRIMARY KEY (Khóa chính) là cột có các giá trị xác định duy nhất mỗi hàng trong một bảng. Không bao giờ được sử dụng lại là Giá trị khóa chính.

Mỗi bảng đều cần có khóa chính.

Một bảng chỉ cho phép tối đa một PRIMARY KEY.

Một cột là PRIMARY KEY thì không được phép có giá trị NULL.

9. Khóa ngoại (Foreign key) là gì?

Khi một trường khoá chính của một bảng được thêm vào các bảng có liên quan để tạo ra trường phổ biến có liên quan đến hai bảng, nó được gọi là khoá ngoại trong các bảng khác. Các ràng buộc khóa ngoại thực thi toàn vẹn tham chiếu.

10. CHECK Constraint – Ràng buộc CHECK là gì?

Một ràng buộc CHECK được sử dụng để giới hạn các giá trị hoặc loại dữ liệu có thể được lưu trữ trong một cột. Nếu bản ghi không đáp ứng được điều kiện này, thì sẽ không được lưu trữ vào trong bảng.

11. Một bảng có thể có nhiều hơn một khoá ngoại? 

Đúng, một bảng có thể có nhiều khóa ngoài và chỉ có một khóa chính.

12. Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào?

Đối với trường dữ liệu BOOLEAN, có hai giá trị: -1 (TRUE) và 0 (FALSE).

13. Thủ tục lưu trữ (stored procedure) là gì?   

Một thủ tục lưu trữ là một tập hợp các truy vấn SQL có thể lấy đầu vào và gửi lại đầu ra.

14. IDENTITY trong SQL là gì?

Một cột IDENTITY trong SQL sẽ tự động sinh ra các giá trị số tự tăng. Có thể định nghĩa giá trị bắt đầu và gia tăng của cột nhận dạng.

15. NORMALIZATION – Chuẩn hóa là gì?

Quá trình thiết kế bảng để giảm thiểu sự thừa số liệu được gọi là chuẩn hóa. Chúng ta cần phải chia một cơ sở dữ liệu thành hai hay nhiều bảng và xác định các mối quan hệ giữa chúng.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi phỏng vấn SQL.

Nếu bạn muốn làm chủ hệ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Sever, hãy tham khảo các video hướng dẫn học SQL cơ bản tới nâng cao từ chuyên gia Stanford nhé.

Bắt đầu học SQL qua video miễn phí bạn cũng có thể thực hành luôn khi theo dõi các video hướng dẫn đó. Link video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfuyf4LvBOUpYK29JHXTvxNz9bjgiJgsz

——–

STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Hotline: 0936 172 315 – 024. 6275 2212

Website: http://stanford.com.vn/

Nhận xét