Làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC trong Java – P2

Ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn các bạn kết nối và lấy được danh sách từ bảng trong MySQL. Trong phần này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xử lý các chức năng thêm mới, hiển thị chi tiết, sửa và… Read More

Lập trình với cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC trong Java – P1

Trong bài viết này Stanford sẽ hướng dẫn các bạn học lập trình java làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng JDBC để kết nối, lấy danh sách và xử lý công việc trên MySQL bằng lập trình java. Trong seri chủ đề… Read More