Chuyển kiểu dữ liệu trong lập trình c#

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# là biến đổi một kiểu dữ liệu này thành kiểu dữ liệu khác. Nó còn được gọi là Ép kiểu. Trong C#, ép kiểu có hai mẫu sau:

  • Chuyển đổi kiểu ngầm định (implicit)

  • Việc chuyển đổi này được thực hiện bởi C# theo một phương thức an toàn kiểu (type-safe). Ví dụ: việc chuyển đổi từ các lớp kế thừa thành các lớp cơ sở.
  • Chuyển đổi kiểu tường minh (explicit)

  • Việc chuyển đổi này được thực hiện một cách rõ ràng bởi người dùng bằng việc sử dụng các hàm được định nghĩa trước. Các chuyển đổi kiểu tường minh cần một toán tử cast.

Ví dụ sau minh họa một sự chuyển đổi kiểu tường minh trong C#:

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

Phương thức Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

C# cung cấp các phương thức chuyển đổi kiểu có sẵn được liệt kê trong bảng sau:

STT Phương thức & Miêu tả
1 ToBooleanChuyển đổi một kiểu thành một giá trị Boolean, nếu có thể
2 ToByteChuyển đổi một kiểu thành một byte
3 ToCharChuyển đổi một kiểu thành một Unicode character, nếu có thể
4 ToDateTimeChuyển đổi một kiểu (kiểu integer hoặc string) thành các cấu trúc date-time
5 ToDecimalChuyển đổi một kiểu số thực hoặc số nguyên thành một kiểu thập phân
6 ToDoubleChuyển đổi một kiểu thành một kiểu double
7 ToInt16Chuyển đổi một kiểu thành một 16-bit integer
8 ToInt32Chuyển đổi một kiểu thành một 32-bit integer
9 ToInt64Chuyển đổi một kiểu thành một 64-bit integer
10 ToSbyteChuyển đổi một kiểu thành một kiểu signed byte
11 ToSingleChuyển đổi một kiểu thành một số small floating point
12 ToStringChuyển đổi một kiểu thành một string
13 ToTypeChuyển đổi một kiểu thành một kiểu đã xác định
14 ToUInt16Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned int
15 ToUInt32Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned long
16 ToUInt64Chuyển đổi một kiểu thành một unsigned big integer

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi các kiểu dữ liệu đa dạng thành kiểu dữ liệu string trong C#:

 

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

Nhận xét