So sánh giữa Abstract Class và Interface trong C#.NET

Đây là một câu hỏi mà mình chắc chắn là có rất nhiều nhà tuyển dụng cũng như các bạn developer phân vân và chưa rõ ràng. Đây cũng là câu hỏi hay gặp khi đi phỏng vấn, và quan trọng hơn nó cũng là một trong những kiến thức cơ bản mà các bạn cần phải nắm chắc.

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn trả lời một cách rành mạch khi đi phỏng vấn và áp dụng trong dự án của mình.

Để so sánh giữa Abstract class và Interface chúng ta cần bàn đến 2 điểm là giống nhau và khác nhau giữa chúng.

Giống nhau:

  • Abstract class và interface đều không thể khởi tạo đối tượng bên trong được.
  • Abstract class và interface đều có thể khai báo các phương thức nhưng không thực hiện chúng.
  • Abstract class và interface đều bao gồm các phương thức abstract.
  • Abstract class và interface đều được thực thi từ các class con hay còn gọi kế thừa, dẫn xuất.
  • Abstract class và interface đều có thể kế thừa từ nhiều interface.

Khác nhau:

Abstract Class

Interface

Cho phép khai báo field Không cho phép
Các phương thức có thể có thân hàm hoặc không có thân hàm. Chỉ khai báo không có thân hàm
Class dẫn xuất chỉ kế thừa được từ 1 abstract class và nhiều interface. Class triển khai có thể triển khai nhiều interface.
Có chứa constructor Không có
Các phương thức có từ khóa access modifier Không có

Đó chính là các điểm giống và khác nhau của Abstract class và interface ở góc độ ngôn ngữ và lập trình. Còn bản chất và mục đích sử dụng khác nhau mới là phần chính chúng ta phải hiểu.

Đối với Abstract class

Abstract class giống như 1 type, tức là 1 kiểu chúng cho các class dẫn xuất, các class dẫn xuất thuộc về 1 kiểu đó, nó sẽ cung cấp các thuộc tính và hành vi chung nhất cho kiểu đó.

Ví dụ:

Chúng ta có abstract class Person chứa các thông tin chung cho người như tên hay ngày sinh nhật. Còn lại các class dẫn xuất như Employee hay Student sẽ có các tính chất riêng của nó thì khai báo thêm. Còn những gì có thể dùng chung sẽ được khai báo trong Person, như vậy sẽ giảm thiểu trùng lặp code, và dễ bảo trì hơn.

Vậy chúng ta hiểu rằng mối quan hệ giữa Abstract class và derived class là mối quan hệ is-a tức là mối quan hệ thuộc về tập cha con. Nên một con chỉ thuộc về 1 cha thôi, trong đó cha quy định các gen di truyền chung nhất cho các con, các con có quyền bổ sung thêm, có quyền thể hiện hoặc không thể hiện một đặc tính hay 1 hành động của cha.

Đối với Interface

Khác với Abstract class giống một bản thiết kế của toàn class thì interface chỉ là bản thiết kế của các chi tiết method. Mối quan hệ giữa lớp thực thi và interface là mối quan hệ can-do vì đơn thuần, class triển khai interface nó phải triển khai toàn bộ method của interface đã định nghĩa. Vậy là class đó có thể làm những gì interface quy định.

Như vậy hoàn toàn 1 class có thể can-do nhiều method ở nhiều interface khác nhau, ví dụ:

Chúng ta thấy cùng là con người nhưng có thể can-do tức là có thể thực hiện nhiều hành động, các interface chỉ định nghĩa tên các hành động, để các class implement triển khai chi tiết, tức triển khai interface nào có thể can-do được các hành động của interface đó.

Vậy sự khác nhau chính giữa abstract class và interface ở đây chính là mối quan hệ giữa class dẫn xuất và chúng. Đồng thời khác nhau ở mục đích sử dụng của chúng.

Nguồn: sưu tầm

Nhận xét