Ngăn xếp (stack) là gì và ứng dụng của nó trong thực tế

Trong quá trình học lập trình hầu như các bạn sẽ cần phải làm việc với ngăn xếp (stack) và hàng đợi (queue). Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những khái niệm cơ bản và ứng dụng của ngăn xếp trong thực tế.

Mô tả về ngăn xếp (stack) trong lập trình

Một ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng (Abstract Data Type – viết tắt là ADT), được sử dụng rộng rãi trong hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình. Đặt tên là ngăn xếp bởi vì nó hoạt động như một ngăn xếp trong đời sống thực, ví dụ như một cỗ bài hay một chồng đĩa, chồng sách,…

Trong đời sống thực, ngăn xếp chỉ cho phép các hoạt động tại vị trí trên cùng của ngăn xếp. Ví dụ, chúng ta chỉ có thể đặt hoặc thêm một lá bài hay một cái đĩa vào trên cùng của ngăn xếp. Do đó, cấu trúc dữ liệu trừu tượng ngăn xếp chỉ cho phép các thao tác dữ liệu tại vị trí trên cùng. Tại bất cứ thời điểm nào, chúng ta chỉ có thể truy cập phần tử trên cùng của ngăn xếp.

Đặc điểm này làm cho ngăn xếp trở thành cấu trúc dữ liệu dạng LIFO. LIFO là viết tắt của Last-In-First-Out tức là ngăn xếp hoạt động theo nguyên tắc Vào sau Ra trước. Ở đây, phần tử được đặt vào (được chèn, được thêm vào) cuối cùng sẽ được truy cập đầu tiên. Trong thuật ngữ ngăn xếp, hoạt động chèn được gọi là hoạt động PUSH và hoạt động xóa được gọi là hoạt động POP.

Biểu diễn cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (Stack)

Cơ chế hoạt động của Stack

 

Dưới đây là sơ đồ minh họa một ngăn xếp và các hoạt động diễn ra trên ngăn xếp.

Một ngăn xếp có thể được triển khai theo phương thức của Mảng (Array), Cấu trúc (Struct), Con trỏ (Pointer) và Danh sách liên kết (Linked List). Ngăn xếp có thể là ở dạng kích cỡ cố định hoặc ngăn xếp có thể thay đổi kích cỡ. Phần dưới chúng ta sẽ triển khai ngăn xếp bởi sử dụng các mảng với việc triển khai các ngăn xếp cố định.

Các hoạt động cơ bản trên cấu trúc dữ liệu ngăn xếp

Các hoạt động cơ bản trên ngăn xếp có thể liên quan tới việc khởi tạo ngăn xếp, sử dụng nó và sau đó xóa nó. Ngoài các hoạt động cơ bản này, một ngăn xếp có hai hoạt động nguyên sơ liên quan tới khái niệm, đó là:

 • Hoạt động push(): lưu giữ một phần tử trên ngăn xếp.
 • Hoạt động pop(): xóa một phần tử từ ngăn xếp.

Khi dữ liệu đã được PUSH lên trên ngăn xếp:

Để sử dụng ngăn xếp một cách hiệu quả, chúng ta cũng cần kiểm tra trạng thái của ngăn xếp. Để phục vụ cho mục đích này, dưới đây là một số tính năng hỗ trợ khác của ngăn xếp:

 • Hoạt động peek(): lấy phần tử dữ liệu ở trên cùng của ngăn xếp, mà không xóa phần tử này.
 • Hoạt động isFull(): kiểm tra xem ngăn xếp đã đầy hay chưa.
 • Hoạt động isEmpty(): kiểm tra xem ngăn xếp là trống hay không.

Tại mọi thời điểm, chúng ta duy trì một con trỏ tới phần tử dữ liệu vừa được PUSH cuối cùng vào trên ngăn xếp. Vì con trỏ này luôn biểu diễn vị trí trên cùng của ngăn xếp vì thế được đặt tên là top. Con trỏ top cung cấp cho chúng ta giá trị của phần tử trên cùng của ngăn xếp mà không cần phải thực hiện hoạt động xóa ở trên (hoạt động pop).

Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức để hỗ trợ các tính năng của ngăn xếp.

Phương thức peek() của cấu trúc dữ liệu ngăn xếp

Giải thuật của hàm peek():

Sự triển khai của hàm peek() trong ngôn ngữ C:

Phương thức isFull() của cấu trúc dữ liệu ngăn xếp

Giải thuật của hàm isFull():

Sự triển khai của hàm isFull() trong ngôn ngữ C:

Phương thức isEmpty() của cấu trúc dữ liệu ngăn xếp

Giải thuật của hàm isEmpty():

Sự triển khai của hàm isEmpty() trong ngôn ngữ C khác hơn một chút. Chúng ta khởi tạo top tại -1, giống như chỉ mục của mảng bắt đầu từ 0. Vì thế chúng ta kiểm tra nếu top là dưới 0 hoặc -1 thì ngăn xếp là trống. Dưới đây là phần code:

Hoạt động PUSH trong cấu trúc dữ liệu ngăn xếp

Tiến trình đặt (thêm) một phần tử dữ liệu mới vào trên ngăn xếp còn được biết đến với tên Hoạt động PUSH. Hoạt động push bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: kiểm tra xem ngăn xếp đã đầy hay chưa.
 • Bước 2: nếu ngăn xếp là đầy, tiến trình bị lỗi và thoát ra.
 • Bước 3: nếu ngăn xếp chưa đầy, tăng top để trỏ tới phần bộ nhớ trống tiếp theo.
 • Bước 4: thêm phần tử dữ liệu vào vị trí nơi mà top đang trỏ đến trên ngăn xếp.
 • Bước 5: trả về success.Cơ chế hoạt động của Stack

Nếu Danh sách liên kết được sử dụng để triển khai ngăn xếp, thì ở bước 3 chúng ta cần cấp phát một không gian động.

Giải thuật cho hoạt động PUSH của cấu trúc dữ liệu ngăn xếp

Từ trên có thể suy ra một giải thuật đơn giản cho hoạt động PUSH trong cấu trúc dữ liệu ngăn xếp như sau:

Sự triển khai của giải thuật này trong ngôn ngữ C là:

Để hiểu hiểu rõ hơn về hoạt động của ngăn xếp các bạn có thể tham khảo bài viết lập trình c cho ngăn xếp tại đây.

Hoạt động POP của cấu trúc dữ liệu ngăn xếp

Việc truy cập nội dung phần tử trong khi xóa nó từ ngăn xếp còn được gọi là Hoạt động POP. Trong sự triển khai Mảng của hoạt động pop(), phần tử dữ liệu không thực sự bị xóa, thay vào đó top sẽ bị giảm về vị trí thấp hơn trong ngăn xếp để trỏ tới giá trị tiếp theo. Nhưng trong sự triển khai Danh sách liên kết, hoạt động pop() thực sụ xóa phần tử xữ liệu và xóa nó khỏi không gian bộ nhớ.

Hoạt động POP có thể bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: kiểm tra xem ngăn xếp là trống hay không.
 • Bước 2: nếu ngăn xếp là trống, tiến trình bị lỗi và thoát ra.
 • Bước 3: nếu ngăn xếp là không trống, truy cập phần tử dữ liệu tại top đang trỏ tới.
 • Bước 4: giảm giá trị của top đi 1.
 • Bước 5: trả về success.

Cơ chế hoạt động của Stack

Giải thuật cho hoạt động POP

Từ trên ta có thể suy ra giải thuật cho hoạt động POP trên cấu trúc dữ liệu ngăn xếp như sau:

Sự triển khai giải thuật trong ngôn ngữ C như sau:

Để hiểu hiểu rõ hơn về hoạt động của ngăn xếp các bạn có thể tham khảo bài viết lập trình c cho ngăn xếp tại đây.

Ứng dụng của stack

Có rất nhiều ứng dụng của stack, sau đây ta chỉ xét một số ứng dụng nhỏ:

1. Đảo ngược xâu.
Ta sẽ nhập xâu vào stack, sau đó lấy lần lượt các phần tử của stack ra tại đỉnh của nó. Và do đó ta có xâu đã đảo ngược.

2. Đổi một số n từ hệ cơ số thập phân sang hệ nhị phân.
Ta sẽ lấy số dư n%2 lưu vào stack, và gán n=n/2.
Đến khi nào n=1 thì cũng lưu vào stack.
Ta lại lấy lần lượt các phần tử của stack -> xâu biểu diễn nhị phân của n.

3. Thao tác trên stack tổng quát cùng với các thao tác duyệt stack , tìm kiếm trên stack có rất nhiều ứng dụng.

4. ….

Hy vọng qua bài viết này, phần nào đã giúp các bạn học lập trình hiểu được stack là gì ? và nó được sử dụng để làm gì trong thực tế. Các bạn có thể dựa trên những hiểu biết về stack và ngôn ngữ lập trình mình đang học để cài đặt cách sử dụng stack giúp hiểu rõ vấn đề hơn. Trong một số bài sau tôi sẽ hướng dẫn cụ thể trong từng ngôn ngữ lập trình khác nhau. Cảm ơn các bạn đã đọc bài !

Tham khảo thêm bài viết: Data Structure and Algorithms – Stack

Nhận xét