Một số câu hỏi và thắc mắc thường gặp trong lập trình C/C++

Ngôn ngữ lập trình C/C++ đang trở thành một công cụ lập trình khá mạnh, được sử dụng chủ yếu trong việc xây dựng những phần mềm hiện nay. Nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến để viết các ứng dụng máy tính và ngôn ngữ thông dụng nhất để lập trình games. Ngoài ra, nếu muốn tiếp cận tốt hơn với các ngôn ngữ lập trình khác như C#, Java….thì học lập trình C/C++ là lựa chọn đúng đắn nhất.

Khi bắt đầu chặng đường “lập trình viên” chắc hẳn tất cả không ai không có những thắc mắc về ngôn ngữ lập trình, tư duy lập trình, cơ sở dữ liệu cơ bản, kiểu biến, tham số, hàm…

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp 1 số câu hỏi thường gặp trong lập trình C/C++:

1. Cho biết số các bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while và lệnh do…while?
Số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh while có thể thực hiện là 0 và số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh do…while có thể thực hiện là 1.
2. Sự khác nhau giữa lệnh break và lệnh continue là gì?
Khi gặp lệnh break, việc xử lý sẽ lập tức thoát khỏi lệnh for, do…while hoặc while chức lệnh break. Khi gặp lệnh continue thì bước lặp kế tiếp của vòng lặp sẽ thực hiện ngay.
3. Vòng lặp vô hạn là gì? làm thế nào để tạo nó?
Vòng lặp vô hạn thực thi vĩnh viễn. Có thể tạo ra vòng lặp vô hạn bởi các câu lệnh for, do…while, hoặc while với điều kiện kiểm tra luôn đúng
4. Hàm có thể trả về bao nhiêu giá trị?
Một hàm có thể trả về một giá trị hoặc không trả về giá trị nào.Nếu muốn hàm trả về nhiều giá trị thì bạn có thể sử dụng tham chiếu hoặc tham trỏ.
5. Sự khác nhau giữa định nghĩa hàm và nguyên mẫu hàm?
Một định nghĩa hàm là một hàm hoàn chỉnh, bao gồm tiêu đề và các câu lệnh của hàm. Định nghĩa hàm xác định nhiệm vụ của hàm khi hàm xử lý. Nguyên mẫu hàm là một dòng đơn, đồng nhất với dòng tiêu đề nhưng kết thúc bằng dấu chấm phẩy.
6. Điều gì xảy ra nếu chương trình truy cập đến một phần tử có chỉ số nằm ngoài phạm vi mảng?
Chương trình sẽ báo lỗi khi chạy
7. Mảng được khai báo sau đây có bao nhiêu phần tử?
int array[2][3][5][8];
Tên của phần tử thứ 10 là gì?
2*3*5*8 =240.
array[0][0][1][1]
8.  Con trỏ là gì?
Con trỏ là biến chứa địa chỉ của biến khác
9. Truy cập gián tiếp là gì?
Truy cập gián tiếp là truy cập đến nội dung của một biến bằng cách dùng con trỏ trỏ tới biến đó.
10. Mảng được lưu trữ trong bộ nhớ như thế nào?
Các phần tử mảng được lưu trữ ở các vùng nhớ liên tiếp

Với những chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học lập trình C/C++.

Nhận xét