Hướng dẫn xây dựng web java với maven + wicket + spring

Trong bài viết này hướng dẫn tích hợp Apache Wicket với Spring Framework để tạo website

Thư viện sẽ sử dụng trong bài viết này:

 • Wicket phiên bản: 1.4.17
 • Wicket-Spring phiên bản: 1.4.17
 • Spring Framework phiên bản 3.05 RELEASE
 1. Project Structure:
  Cấu trúc thư mục dự án không có gì đặc biệt, chỉ là 1 dự án theo cấu trúc Maven chuẩn

Screen Shot 2015-07-27 at 10.37.59.png

 1. Project Dependency

 1. Spring Bean

  Tạo Spring bean, sử dụng annotate @Service

 1. Tiêm khởi tạo service trong Spring container

  Tạo file applicationContext.xml, thêm tính năng tự động tìm kiếm khởi tạo các component của spring

  File : applicationContext.xml

 1. Tích hợp giữa wicket và Spring

  Viết lại phương thức init() của WebApplicaion
  Và thêm phương thức lắng nghe SpringComponent

 1. Tạo một page wicket: một page wicket sẽ bao gồm 1 file java và 1 file html trùng tên

  Tạo file HelloPage.java

 1. web.xml : Bước cuối cùng cần phải định nghĩa wicket và spring trong file web.xml

 1. Thực hiện deploy lên server Tomcat
  1. vào thư mục chứa source code
  2. Dùng lệnh maven sau để tạo file war:

Nhận xét