[Học lập trình C++] Cấu trúc điều kiện

Cấu trúc điều kiện:

Cấu trúc điều khiển giúp chương trình thực hiện từng khối lệnh ứng với điều kiện khác nhau.
Để dễ hiểu, ta lấy ví dụ về cấu trúc điều khiển trong cuộc sống:

Nếu trời mưa thì mang theo áo mưu

Ngược lại thì để áo mưa ở nhà.

Qua ví dụ trên, ta thấy, một cấu trúc điểu khiển đơn thuần là phái biều “Nếu thì”.

Trong ngôn ngữ lập trình C++, ta có một số cấu trúc điều khiển sau:

  • if…else
  • switch…case

Cấu trúc if…else:

Muốn sử dụng cấu trúc if…else, bạn chỉ cần nhớ cú pháp sau:

IF (BOOLEAN_EXPRESSION) {
STATEMENTS;
}
ELSE {
STATEMENTS;
}

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên tự nhiên. Hãy xét xem số tự nhiên đó là số chẵn hay số lẻ.

 

Cấu trúc switch…case:

Muốn sử dụng cấu trúc switch…case, ta dùng cú pháp như sau:

SWITCH (EXPRESSION){
CASE CONSTANT_1:{
STATEMENTS;
BREAK;
}
CASE CONSTANT_2:{
STATEMENTS;
BREAK;
}
.
.
.
CASE CONSTANT_N:{
STATEMENTS;
BREAK;
}
DEFAULT:{
STATEMENTS;
}
}

Trong cấu trúc trên, swicth, case, default,break là các từ khoá mà C++ định nghĩa sẵn.

Ví dụ: viết chương trình cho người dùng nhập vào một kí tự bất kì. Nếu kí tự là Y thì ra kết quả là YES, kí tự là N thì in ra kết quả là NO, các kí tự còn lại thì in ra NO ANSWER

 

Nhận xét