Routing System trong ASP.NET MVC

Routing system có 2 chức năng chính:

– Phân tích incoming url, sau đó gửi nhiệm vụ cho controller và action

– Tạo ra outgoing url

1. Giới thiệu url pattern

Route system làm việc dựa trên 1 tập routes. Mỗi route lại chứa 1 url pattern. Nếu pattern trùng với url, routing system sẽ xử lý url đó

Ví dụ:

Url trên sẽ đi vào controller AdminController, sau đó đi vào method Index hay chính xác hơn là action Index

Url của chúng ta tách nhỏ ra thành các segment. Như url ở ví dụ trên, chúng ta có 2 segment. Segment đầu tiên là Admin, segment thứ 2 của chúng ta là Index. Segment đầu tiên của chúng ta là một controller, segment thứ 2 của chúng ta là một action. Pattern của url này là:

Khi xử lý những incoming url, công việc của routing system là tìm pattern nào khớp với url. Sau khi routing system của chúng ta tìm được pattern phù hợp, nó bắt đầu tiến hành chiết những giá trị từ url cho các biến segment được định nghĩa trong pattern. Chúng ta dùng cặp dấu {} để “đóng dấu” các biến segment

Chúng ta sẽ có nhiều route trong ứng dụng của chúng ta. Routing system sẽ tìm cho tới khi nào có một route khớp với pattern của incoming url

Một điều cần lưu ý là routing system của chúng ta không biết bất cứ điều gì về controller và action. Nhiệm vụ của nó chỉ là chiết giá trị của incomig url cho các biến segment và truyền nó theo pipeline được yêu cầu. Khi pipeline tới mvc framework, nó được gán cho các biến controller và action

Một điều nữa cũng cần lưu ý là url pattern là một anh chàng vừa dễ chịu vừa khó tính. Anh chàng này khó tính ở chỗ chỉ làm việc với các incoming url có đủ số segment. Và anh chàng này dễ tính ở chỗ nếu khi đủ số segment, url pattern sẽ chiết các giá trị cho các biến segment, bất kể nó là kiểu gì

2. Tạo và đăng ký một route đơn giản
Để đăng ký một route, chúng ta mở file global.asax. Sau đó, chúng ta thêm vào method RegisterRoutes đoạn mã sau

Hoặc chúng ta có thể dùng phương thức MapRoute của lớp RouteCollection cũng được:

3. Định nghĩa các giá trị mặc định cho Route
Như đã nói ở trên, url pattern là một anh chàng khó tính. Anh chàng url pattern chỉ làm việc với một url khi có đủ số segment. Tuy nhiên, chúng ta có thể vượt qua sự khó tính này của url pattern bằng cách gán các giá trị mặc định cho biến segment mà chúng ta mong muốn. Ví dụ đoạn mã sau sẽ gán giá trị mặc định cho biến segment action của chúng ta

Còn ví dụ sau đây sẽ gán giá trị mặc định cho cả biến segment controller và biến segment action

4. Sử dụng url segment tĩnh
Đôi khi chúng ta muốn có những segment cố định trong url của chúng ta. Giả sử như chúng ta muốn có một chuỗi “Public” cố định trong url của chúng ta thì đoạn code đó như sau

Không những như thế, chúng ta cũng có thể tạo những segment vừa tĩnh vừa động dạng như:

Đoạn mã để thực thi điều đó như sau:

Không những như thế, chúng ta cũng có thể gán giá trị mặc định cho các segment tĩnh của chúng ta như sau:

 

Với đoạn code trên của chúng ta, chúng ta có 2 segment. Segment tĩnh đầu tiên của chúng ta là Music. Segment thứ 2 của chúng ta chứa giá trị cho action. Chúng ta không có một biến cho controller, mà giá trị mặc định của segment tĩnh đầu tiên là Home sẽ được sử dụng

5. Định nghĩa những biến segment theo ý chúng ta
Chúng ta không bị giới hạn bởi controller và action. Chúng ta có thể định nghĩa riêng những biến segment cho riêng mình. Ví dụ như sau:

Url pattern của route chúng ta ngoài việc định nghĩa các biến segment truyền thống như controller, action còn có định nghĩa thêm một custom segment tên là id. Route của chúng ta sẽ khớp từ không cho đến 3 segment.

Công việc tạo ra custom segment của chúng ta đã hoàn tất. Vậy chúng ta truy xuất vào các giá trị của custom segment như thế nào?

Chúng ta có thể dùng RouteData.Values để truy xuất vào giá trị của custom segment như sau:

Tuy nhiên, dùng cách như trên còn khá cùi :D. Chúng ta có thể dùng custom segment như là tham số của action chúng ta như sau:

 

6. Định nghĩa những segment mà có nó hay không cũng được
Chúng ta có thể định nghĩa những biến segment mà có nó hay không cũng được. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không định nghĩa những giá trị mặc định cho những segment dạng này. Chúng ta chỉ định một segment dạng optional như thế này bằng cách thiết lập giá trị mặc định là UrlParameter.Optional, đoạn code mô phỏng như sau:

Số segmentUrl mẫuTrỏ vào

0 onsoft.vn controller = Home
action = Index
1 onsoft.vn/Customer controller = Customer
action = Index
2 onsoftvn/Customer/List controller = Customer
action = List
3 mydomain.vn/Customer/List/All controller = Customer
action = List
id = All
4 mydomain.vn/Customer/List/All/Delete Không khớp vì quá nhiều segment

7. Định nghĩa chiều dài segment cho route
Như đã nói ở trên, url pattern của chúng ta chỉ làm việc với những incoming url đủ số segment. Tuy nhiên, url pattern của chúng ta có thể chấp nhận một url có số segment tùy ý bằng cách dùng catchall cho một trong những biến segment. Nhớ thêm dấu hoa thị ở đầu segment. Đoạn mã mô phỏng điều đó như sau:

8. Dùng namespace để ưu tiên controller theo ý muốn
Khi mà một incoming url khớp với một route thì nó sẽ lấy giá trị của biến segment controller và tìm ra một controller thích hợp. Trường hợp này là trường hợp lý tưởng. Giả sử chúng ta có nhiều controller cùng tên thì lỗi sau đây sẽ xuất hiện vì nó không biết phải dùng controller nào

Chính vì có nhiều controller cùng tên nên lỗi này sẽ xảy ra
Để khắc phục tình trạng đụng controller này, chúng ta phải dùng namespace
Giả sử chúng ta có 2 controller cùng tên là Home. HomeController thứ 1 nằm trong namespace MyNamespace. HomeController thứ 2 nằm trong namespace có tên là OtherNamespace. Và chúng ta muốn ưu tiên HomeController nằm trong namespace MyNamespace, đoạn mã thực hiện điều này như sau:

Chúng ta đưa tên các namespace vào mảng chuỗi. Với câu lệnh mới, chúng ta như nói với MVC framework hiểu rằng “Anh hãy ưu tiên tìm HomeController trong namespace MyNamespace, nếu không có, anh mới đi nơi khác tìm”

Tất cả các namespace trong mảng có cùng độ ưu tiên, ví dụ như ta thêm namespace OtherNamespace vào danh sách

Với đoạn mã trên, chúng ta sẽ gặp lại lỗi “multiple types were found that match the controller named…”, vì MVC framework không ưu tiên cho ai cả mà nó đi lôi tất cả các controller class name có mặt trong các namespace ra mà nói chuyện, thế là nó lại phân vân và…sinh ra bug

Như đã nói ở trên, MVC framework tìm kiếm trong một namespace nào đó, nếu không thấy thì nó sẽ tìm tiếp trong các namespace khác, đôi khi chúng ta muốn ngăn chặn điều này lại như sau. Đoạn mã tiến hành việc đó như sau:

Chúng ta set giá trị cho UseNamespaceFallback của collection DataTokens thành false thì nó sẽ ngăn tình trạng tìm controller trong các namespace khác

9. Bắt buộc một route
a. Dùng regular expression để ép buộc việc khớp một route

Ở đoạn mã trên, ta ép các controller phải bắt đầu bằng chữ H

b. Dùng một tập giá trị cho trước ép buộc việc khớp một route
Chúng ta có thể ép buộc một biến segment có giá trị thuộc một tập giá trị cho trước như sau

Ở đoạn mã trên, chúng ta ép buộc biến segment action có giá trị phải là Index hoặc là About

c. Ep buộc việc khớp một route sử dụng Http method
Chúng ta có thể ép một route sử dụng một dạng http method theo ý mình. Ví dụ như đoạn mã sau chúng ta sẽ ép route sử dụng dạng GET


 

Nhận xét