Giới thiệu về .NET framework và namespace trong lập trình c#

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu một số khái niệm để các bạn mới học lập trình c# có thể hiểu được ý nghĩa cũng như cách sử dụng của nó. Đây là vấn đề mà tôi nghĩ với những người mới tiếp cận cần rõ để áp dụng cũng như biết cách sử dụng trong dự án của mình khi cần.

.NET Framework

Đây là một công cụ cần phải cài đặt nếu khi triển khai các sản phẩm phần mềm viết trên nền tảng .NET. Trong bộ cài này nó sẽ có chứa các thư viện chuẩn, cần thiết để giúp bạn chạy ứng dụng. Nói tóm lại hiểu đơn giản .NET Framework chính là môi trường cần phải cài đặt để chạy ứng dụng viết bằng .NET.

Với mỗi phiên bản của công cụ lập trình visual studio, .net framework sẽ có các phiên bản khác nhau. Sau đây là một số thông tin bạn cũng cần biết:

  • Visual studio 2003: .NET Framework 1.1
  • Visual studio 2005: .NET Framework 2.0
  • Visual studio 2008: .NET Framework 3.0, 3.5
  • Visual studio 2010: .NET Framework 4.0
  • Visual studio 2013: .Net Framework có thêm 4.5
  • Visual studio 2015: .Net Framework 4.5.1

Các bạn cũng cần chú ý thêm là với các phiên bản mới của Visual Studio có thể mở được project phiên bản cũ nhưng với Visual Studio bản cũ không thể mở được project của Visual Studio cao hơn nhé.

Sử dụng namespace trong c#

NameSpace

Đây là một khái niệm khá thú vị trong .NET và nó cũng là cơ chế để tổ chức, quản lý khai thác các lớp, thư viện trong project được hiệu quả cao hơn.

  • Namespace được hiểu là một vùng tổ chức thông tin bao gồm nhiều các lớp được viết trong đó thỏa mãn 2 yếu tố sau:

Các lớp phải có tên duy nhất không được trùng tên nhau trong cùng một namespace

  • Các lớp trong cùng namespace có thể gọi, truy cập đến nhau. Trong trường hợp khác namespace muốn sử dụng hàm, thuộc tính trong lớp tương ứng thì cần khai báo theo cú pháp using [Tên namespace cần sử dụng], ví dụ: Khai báo thư viện using System.IO để làm việc với các lớp xử lý, thao tác với file.

Để hiểu rõ hơn về các khái niệm này các bạn học lập trình c# có thể xem chi tiết trong video sau đây.

Nhận xét