Câu lệnh truy vấn Select From trong SQL Server

Bài này chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng câu lệnh truy vấn Select From trong SQL Server 2012 căn bản.

Cách sử dụng câu lệnh truy vấn Select From

Lệnh Select From

Cú pháp :

1
2
Select <Tên Cột> <Biểu Thức> <Bí Danh>
From <Tên Bảng>
  •  Select : Xác định những cột cần hiển thị
  •  From: Xác định bảng dữ liệu nguồn.

1. Hiển thị tất cả các cột trong bảng CATEGORY

1
SELECT * FROM CATEGORY

cau-lenh-truy-van

2. Hiển thị các cột theo yêu cầu

Ví dụ : Hiển thị cột cCategoryId và vDescription trong bảng CATEGORY

1
SELECT cCategoryId, vDescription FROM CATEGORY

cau-lenh-truy-van

Một số lưu ý khi viết câu lệnh SQL

– Câu lệnh SQL không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

– Câu lệnh SQL có thể viết trên một hoặc nhiều dòng.

– Các từ khóa không được viết tắt hoặc tách ra thành nhiều dòng.

– Các mệnh đề khác nhau nên đặt trên những dòng khác nhau.

Sử dụng cột bí danh (Alias)

1. Sử dụng các cột bí danh (AS)

1
2
SELECT cCategoryId AS MA_DANH_MUC, vDescription AS MO_TA
FROM CATEGORY

cau-lenh-truy-van

2. Sử dụng toán tử nối chuỗi

1
2
3
4
SELECT ID "MÃ NHÂN VIÊN",
LAST_NAME+' '+FIRST_NAME "HỌ VÀ TÊN",
SALARY "LƯƠNG"
FROM NHANVIEN

cau-lenh-truy-van

Loại bỏ những dòng trùng lặp

Sử dụng từ khóa DISTINCT trong mệnh đề SELECT

1
2
3
SELECT DISTINCT Department_id
FROM EMPLOYEES

Giới hạn số dòng kết quả

Liệt kê 5 nhân viên theo lương giảm dần (DESC)

1
2
3
4
5
SELECT TOP(5) ID, LAST_NAME, FIRST_NAME, SALARY
FORM NHANVIEN
ORDER BY SALARY DESC

cau-lenh-truy-van

Sử dụng các phép toán số học

cau-lenh-truy-van

Lời kết : Trên là cấu trúc và cách sử dụng câu lệnh Select From căn bản trong SQL Server

Chúc bạn thành công!

Nhận xét