Bắt đầu Học Android Với Việc Tạo App ToDoList (P2)

I. Button thêm task mới và AlertDialog

1. Vẽ button thêm task mới

Trước tiên các bạn tạo file res/menu/tasks_fragment.xml với nội dung như sau:

2. Hiển thị AlertDialog khi người dùng click vào + button

Khi click vào + button ta sẽ thấy AlertDialog sau hiển thị

スクリーンショット 2016-01-27 午後9.37.06.png

II. Lưu trữ và nhận dữ liệu từ Database

1. Tạo database

1.1 Tạo package data như ảnh dưới đây

スクリーンショット 2016-01-27 午後9.41.09.png

1.2 Tạo file TaskConTract trong package data

Contract trong file này giúp app có khả năng làm việc với các URIs, tên cột trong bảng, intent actions, và các features của content provider.

1.3 Tạo TaskDBHelper

Và sử dụng nó để tạo database theo yêu cầu.

2. Đọc ghi dữ liệu vào database

2.1 Ghi dữ liệu

Chúng ta sẽ chỉnh sửa code ở MainActivityFragment.java sao cho khi click vào nút + ta có thể nhập tên task muốn làm và lưu vào một bản ghi trong database.

2.2 Xoá dữ liệu

Tạo file TaskAdapter.java với nội dung như sau:

Nhận xét