Giới thiệu OpenMP trong C++

Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu một cách cơ bản nhất về OpenMP, một bộ thư viện mở rộng C/C++/Fortran nhằm cho phép thực hiện song song vào source code hiện tại mà không cần phải viết lại nó. Tầm quan trọng của… Read More