So sánh Malloc và Calloc trong C

Cấp phát bộ nhớ động trong C : Malloc và Calloc Để cấp phát bộ nhớ động trong C, chúng ta có 2 cách: 1. void* malloc (size_t size); 2. void* calloc (size_t num, size_t size); Sử dụng Khi sử dụng malloc phải tính toán… Read More