Kiến trúc .NET Framework

.NET Framework bao gồm 2 phần chính là Common Language Runtime (CLR) và Base Class Libraries (BCL), nhưng trên thực tế thì BCL bao gồm ASP.NET và Windows Forms, nên một số tài liệu đã giới thiệu .NET Framework bao gồm ba phần là bộ… Read More