Bắt đầu Học Android Với Việc Tạo App ToDoList (P2)

I. Button thêm task mới và AlertDialog 1. Vẽ button thêm task mới Trước tiên các bạn tạo file res/menu/tasks_fragment.xml với nội dung như sau:

2. Hiển thị AlertDialog khi người dùng click vào + button

Khi click vào + button ta sẽ… Read More

Ví dụ Clean Architecture trong Android

Clean Architecture, một design pattern ngày càng phổ biến và sử dụng rộng rãi trong Android. Và chúng ta sẽ đi thẳng vào ví dụ, để hiểu rõ hơn về design pattern này. Trước hết, tôi xin nhắc lại ưu điẻm của Clean Architecture pattern:… Read More