Giới thiệu OpenMP trong C++

Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu một cách cơ bản nhất về OpenMP, một bộ thư viện mở rộng C/C++/Fortran nhằm cho phép thực hiện song song vào source code hiện tại mà không cần phải viết lại nó. Tầm quan trọng của… Read More

So sánh Malloc và Calloc trong C

Cấp phát bộ nhớ động trong C : Malloc và Calloc Để cấp phát bộ nhớ động trong C, chúng ta có 2 cách: 1. void* malloc (size_t size); 2. void* calloc (size_t num, size_t size); Sử dụng Khi sử dụng malloc phải tính toán… Read More